แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องการทุจริต
   
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่น ๆ
   
รายงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน/ปี
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน/ปี
การติดตามประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่น
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
 
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒ-
นาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
   
 
   
     
 
 
วิสัยทัศน์ ( Vision )
ชะอวดเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณธรรม
พันธกิจ (MISSION)
                      1. ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างสินค้าของ ชุมชน สนับสนุนให้มีการตั้งกลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้ เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
                      2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้เกิด ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี สร้างความ พึงพอใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ
                      3. จัดภูมิทัศน์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนแออัด ให้สะอาด สวยงาม ยึดหลัก สิ่งแวดล้อมดี การจัดการดี สุขภาพจิตดี
                      4. จัดระเบียบเมือง ด้านการจราจร ร้านค้า การใช้ที่สาธารณะ ฟุตบาท
                      5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีวัฒนธรรม
                      6. ประสานกับรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ได้งบประมาณมาอย่าง เป็นธรรมโดยใช้นโยบายเชิงรุก
จุดมุ่งหมาย
                      1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และปรับปรุง ระบบจราจรและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
                      2. ด้านการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานของหน่วยงาน ปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริการ
                      3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เมือง โดยการสร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนช่วยกันบำบัดฟื้นฟู เฝ้าระวังรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุง สถานที่ที่ทิ้งเป็นขยะนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
                      4. ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมุ่งส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ในแต่ละชุมชน โดยการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้แก้ประชาชนในด้านอาชีพ ตามความสนใจ สนับสนุนให้ตั้งกลุ่มอาชีพ ให้ความรู้ จัดสถานที่อุปกรณ์ หาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ให้ความรู้ในด้านการตลาด
                      5. พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม และการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
                      6. ด้านการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้เรียนเต็มความสามารถ พัฒนาระบบการ เรียนรู้ การสอนและการจัดกิจกรรมของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพและส่งเสริม สนับสนุนให้กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                      7. พัฒนาด้านสาธารณสุข มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ จัดสร้างสระว่ายน้ำ สร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ จัดระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข
                      8. พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้คุณธรรมและ จริยธรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ให้มีจิตใจที่ดีงาม ปลูกจิตสำนึกให้มีความเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อความสงบสุขใน สังคม
                      9. มุ่งบริหารท้องถิ่นด้วยหลักประชาธิปไตย ประชาชนร่วมรับรู้และร่วม ตัดสินใจ ยึดหลักบ้านเมืองเป็นของประชาชน
เทศบาลตำบลชะอวด
เทศบาลตำบลชะอวด