แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องการทุจริต
   
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่น ๆ
   
รายงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน/ปี
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน/ปี
การติดตามประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่น
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
 
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒ-
นาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
   
 
   
     
 
 
สภาพทั่วไป

      ที่ตั้ง
          เทศบาลตำบลชะอวด ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ หมู่ที่ 1 (บางส่วน) ตำบลชะอวด และท้องที่ หมู่ที่ 3 (บางส่วน) ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด อยู่ทางด้านทิศใต้ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวจังหวัดโดยทางรถไฟและรถยนต์ ประมาณ 70 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
                            ทิศเหนือ        ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
                            ทิศใต้            ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
                            ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
                            ทิศตะวันตก   ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
           ปัจจุบันเทศบาลตำบลชะอวด มีพื้นที่ประมาณ 0.50 ตารางกิโลเมตร จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2499 ประกาศในกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอน 75 ลงวันที่ 20 กันยายน 2499 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542
  ประชากร 
                       ชุมชนจำนวน 7 ชุมชน จำนวน 1,405 ครัวเรือน จำนวนประชากร (ตามสถิติทะเบียนราษฎร)

ปี พ.ศ.

ประชากร   ( คน )

จำนวนครัวเรือน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

2549
2550
2551

1,926
1,945
1,942

2,186
2,211
2,228

4,112
4,156
4,170

1,383
1,398
1,405

ณ  31 ธ.ค.49
ณ  31 ธ.ค.50
ณ  30 เม.ย.51


                    

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง

เทศบาลตำบลชะอวด


เทศบาลตำบลชะอวด